Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci – fyzická osoba uvedie predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 2. Kupujúci – právnická osoba uvedie predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 3. Kupujúci registráciou na stránkach predávajúceho a uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho v informačných systémoch prevádzkovateľa. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe.

 4. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli kupujúcim poskytnuté v rámci registrácie a predaja tovaru. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok http://www.hrackarik.sk. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

 5. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje za účelom: (i) plnenia zmluvy, ktorej stranou je dotknutá osoba, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov predávajúceho a dotknutej osoby, (iii) ponuky tovaru dotknutej osobe, (iv) interných marketingových analýz a štatistických prieskumov. Osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom predávajúceho.

 6. Predávajúci sprístupní osobné údaje preDHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na Pántoch 18, 831 06, Bratislava - Rača, Slovak Republic za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie zásielok od predávajúceho.

 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 8. Prevádzkovateľ prehlasuje, že si osobné údaje nebude vynucovať, ani získanie týchto údajov podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, tovaru alebo iných povinností predávajúceho.

 9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

 10. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie a odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

 1. Kupujúci má právo u prevádzkovateľa namietať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu v zmysle § 28 ods. 3 písm. a) uvedeného zákona,

 • využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku v zmysle § 28 ods. 3 písm. b) uvedeného zákona,

 • poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v zmysle § 28 ods. 3 písm. c) uvedeného zákona,

 • spracúvaniu osobných údajov v zmysle § 28 ods. 4 a 5 uvedeného zákona.

 1. Predávajúci registráciu zruší alebo blokuje na žiadosť zaregistrovanej osoby.

 2. V prípade zrušenia registrácie predávajúci zabezpečí bezodkladne likvidáciu všetkých osobných údajov zaregistrovanej osoby.

 3. Ak sa zaregistrovaná osoba domnieva, že jej práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 4. Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 5. Zaregistrovaná osoba berie na vedomie, že stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve zaregistrovanej osoby.

 6. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na webovej stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.